1. Ubytovatel poskytuje služby v hotelu dle zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v závaznou rezervací a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 3. Ubytovatel je oprávněn ubytovat v hotelu pouze hosta, který se má platnou závaznou rezervaci ubytování a který se řádně zaregistruje. Host je povinen při příjezdu předložit na recepci platný doklad totožnosti, podepsat registrační kartu a předložit doklad o úhradě zálohy či celé ceny služeb v odpovídající výši (platí v případě, že přede dnem zahájení pobytu měla být uhrazena záloha či celá cena služeb).
 4. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je ubytovatel oprávněn ubytování hostovi v hotelu odmítnout s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k českým občanům, a s ohledem na příslušná ustanovení zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve vztahu k občanům cizího státu.
 5. Na základě závazné rezervace je ubytovatel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 24:00 hod. Po tuto dobu je pokoj pro hosta rezervován, není-li dohodnuto jinak. Případné dřívějšího ubytování před 14:00 hod je toto nutné dohodnout předem v okamžiku rezervace služeb a vyčkat na odsouhlasení a případné nacenění této nadstandardní služby ubytovatelem.
 6. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace (závazné rezervace) a hosty přijíždějící po 24:00 hod není ubytovatel povinen ubytovat.
 7. V případě, že host pojistí svou rezervaci číslem kreditní karty, je pokoj rezervován do příjezdu hosta.
 8. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je ubytovatel oprávněn nabídnout hostovi pokoj jiný.
 9. Ubytovatel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti ubytovatel odpovídá bez omezení, pouze pokud byly uložené v hotelovém trezoru, či převzaty ubytovatelem do úschovy nebo pokud došlo ke škodě na nich jednáním pracovníka hotelu. Ubytovatel nenese odpovědnost za uschované věci ve vlastním osobním trezoru hosta.
 10. Právo na náhradu škody musí být uplatněno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 11. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 22:00 hodin se souhlasem pracovníka recepce. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 12. V případě onemocnění či poranění hosta ubytovatel přivolá lékařskou pomoc. Poplatek za převezení a lékařské ošetření si hradí host sám. Výjimkou je situace, kdy je ubytovatel odpovědný za vzniklé onemocnění či poranění hosta.
 13. Ve všech prostorách hotelu není dovoleno kouřit.
 14. Host není oprávněn přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zařízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů může host používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 15. Host je oprávněn využít zdarma bezdrátové připojení k internetu prostřednictvím wifi, a to ve všech prostorách hotelu.
 16. Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 17. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu či v areálu hotelu (zejména na sportovišti) bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 18. Hotelový bazén je bez plaveckého dozoru, host odpovídá sám za vlastní bezpečnost i bezpečnost svých dětí.
 19. Psi a jiná domácí zvířata mohou sdílet pokoj za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav a za předpokladu, že majitel souhlasí a respektuje hotelová pravidla pobytu s domácími mazlíčky, která obdrží v písemné podobě. Cena za pobyt zvířete se účtuje podle platného ceníku.
 20. V době od 22 hodin do 6 hodin je host povinen respektovat noční klid.
 21. Host je odpovědný za škodu způsobenou na hotelovém majetku v plném rozsahu.
 22. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok ubytovatele se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 23. Pokud host pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může mu být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování hosta.
 24. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno ubytovatelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 11:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní-li tak, je hotel oprávněn účtovat hostu pobyt za další den, popř. alespoň jeho část, dle platného ceníku.
 25. Host musí při opuštění pokoje zhasnout světla, uzavřít vodovodní kohoutky a zavřít dveře. Při odhlášení z hotelu musí na recepci hotelu odevzdat kartu (klíč) od pokoje.
 26. Host je povinen chovat se na pokoji a v ostatních prostorách Hotelu tak, aby nevznikl požár.
 27. Za ubytování a související služby host platí na konci svého pobytu cenu dohodnutou v závazné rezervaci a dále cenu dle platného ceníku (u souvisejících služeb čerpaných během pobytu). V případě delšího pobytu je host povinen uhradit svůj účet minimálně jednou za týden. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 28. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit na recepci hotelu. V případě, že tak neučiní, ubytovatel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000,- Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.
 29. Ve věcně odůvodněných případech je ubytovatel oprávněn nabídnout hostovi jiné ubytování, než které si objednal. Toto ubytování se ovšem nesmí podstatně lišit od původně potvrzeného.
 30. V prostorách hotelu není povoleno konzumovat vlastní nápoje a potraviny.
 31. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici na recepci a na webových stránkách hotelu.
 32. Management hotelu přivítá jakékoli návrhy na zlepšení a zároveň děkuje i za kritické připomínky.
 33. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je host poruší, má hotel právo ukončit pobyt hosta před původně dohodnutým dnem odjezdu.
 34. Pokud má host během ubytování nějaká opodstatněná přání nebo stížnosti, může oslovit příslušný hotelový personál, který vyvine maximální snahu vyhovět hostovi přání.
 35. Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 16.07.2017.

 

Slevy

Nabídka akčních balíčků na období 1.3.-17.3.2019 je pro vás připravena zde.

Akční nabídka pro termín 1.3.-17.3.2019: ubytování na 2 noci - sleva 15 %

Sleva u skupinové turistiky a firemní turistiky dle dohody.

Objednávka akčního balíčku

{checkIn:validation}{name:validation}{email:validation}