Všeobecné obchodní podmínky vymezují vztahy s osobami nebo partnery, se kterými není uzavřena dvoustranná obchodní smlouva.

 1. OBJEDNÁVÁNÍ POBYTŮ V HOTELU NÁSTUP

  1. Objednat pobyt v zařízení HOTEL NÁSTUP lze jenom písemnou formou (poštou, faxem, e-mailem nebo vyplněním a odesláním formuláře na webových stránkách.
  2. Objednávka pobytu je přijata písemným potvrzením oprávněné osoby ze strany zařízení HOTEL NÁSTUP
  3. Rezervace a objednání pobytu může být přijato a potvrzeno také na základě uvedení čísla platné kreditní karty jako garance. V případě nečerpání služeb bude účtován poplatek dle stornovacích podmínek.
  4. On-line rezervace je závazná. Pro rozsah smluvně sjednaných služeb a cen je závazný jejich rozpis v potvrzení rezervace.
 2. ZÁVAZNÁ REZERVACE

  1. Závaznou rezervací se rozumí závazek ubytovatele rezervovat pro ubytovaného dohodnutý počet ubytovacích míst na dohodnutý termín a zároveň závazek ubytovaného této rezervace v dohodnutou dobu využít, případně zaplatit ubytovateli stornovací poplatek v případě, že svou závaznou rezervaci zruší, nebo jí využije jen zčásti.
  2. Při závazné rezervaci může ubytovatel po ubytovaném požadovat předem složení zálohy ve výši 30 až 100 % celkové ceny.
  3. Stornovací poplatky představují náhradu škody způsobenou ubytovateli při zrušení závazné rezervace a činí:
   Pokud host zruší pobyt:
   • 90 – 21 dnů před příjezdem – poplatek 30 % z ceny ubytování
   • 21   – 14 dnů před příjezdem – poplatek 50 % z ceny ubytování
   • 14   –   7 dnů před příjezdem – poplatek 70 % z ceny ubytování
   • 7     –   0 dnů před příjezdem – poplatek 100 % z ceny ubytování
  4. Ubytovatel vrátí ubytovanému zálohu sníženou o stornovací poplatek nejpozději do 7 dní po písemném oznámení ubytovaného o zrušení závazné rezervace k poslednímu dni předčasně ukončeného pobytu.

Doplatek do plné (celkové) ceny je následně hrazen hned při příjezdu na recepci.

Pokud dojde ke stornování pobytu, záloha propadá ve prospěch hotelu a tím zaniká nárok na její vrácení.

Změnu v rezervaci bez sankcí lze provádět do 30 dnů před příjezdem na ubytování.

Změny provedené v termínu kratším než 30 dnů před příjezdem nemají vliv na snížení celkové ceny.

Zrušení rezervace při platbě zálohy nebo celé částky za ubytování předem na účet

Toto zrušení rezervace musí být učiněno pouze písemnou formou (e-mailem), rezervační oddělení zákazníkovi potvrdí stejným způsobem. Pokud jsou storno poplatky menší než-li je již zaplacená záloha či celková platba, rozdíl je klientovi vrácen převodem zpět na účet.

 1. PLATEBNÍ PODMÍNKY

  1. Cenu pobytu může klient uhradit v recepci zařízení HOTEL NÁSTUP při příjezdu v hotovosti nebo kreditní kartou (Master, Visa).
  2. Cenu pobytu může klient před příjezdem převést bankovním převodem na bankovní konto vybraného hotelu HOTEL NÁSTUP. Potvrzení o úhradě pobytu bankovním převodem je nezbytné předložit při příjezdu v recepci hotelu. Cenu pobytu je možno uhradit poštovní poukázkou, kterou klient obdrží na vyžádání s potvrzovacím dopisem.
  3. V cenách není zahrnut poplatek (ubytovací, lázeňský, atd.), který se vybírá ve výši stanovené obecně závaznou vyhláškou příslušného městského úřadu.
 2. PRÁVA A POVINNOSTI KLIENTA

  1. Uzavřením smlouvy o ubytování získává klient právo na běžné užívání najatých prostor, zařízení ubytovacího podniku, které mohou hosté běžně a bez zvláštních podmínek používat, a na běžnou obsluhu. Klient musí svá práva uplatňovat v souladu s případnými hotelovými směrnicemi anebo předpisy pro hosty (domovní řád).
  2. Klient má právo reklamovat případné nedostatky poskytovaných služeb. Reklamaci je povinen uplatnit včas, bez zbytečného odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě samém. Uplatnění na místě samém umožní odstranění vady okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace.
  3. Host je povinen, nejpozději v okamžiku odjezdu, zaplatit dohodnutou cenu včetně případných dalších nákladů, které vznikly z důvodů zvláštních služeb, které požadoval on sám anebo hosté, kteří ho doprovázejí, včetně zákonné daně z přidané hodnoty
  4. Host ručí ubytovateli za jakoukoliv škodu, kterou způsobí on sám nebo host nebo jiné osoby, které s vědomím nebo podle vůle klienta využívají služeb ubytovatele.
 3. PRÁVA A POVINNOSTI UBYTOVATELE

  1. Ubytovatel může hostům poskytnout adekvátní náhradní ubytování (stejné kvality), pokud to bude pro smluvního partnera přijatelné, zvláště pokud bude rozdíl v ubytování zanedbatelný a věcně odůvodněný. Věcně odůvodněným se rozumí stav, kdy se prostor (prostory) stal/y (je/sou) nepoužitelné, kdy si právě ubytovaní hosté prodlouží pobyt, kdy byl proveden nadměrný počet rezervací nebo jiná důležitá provozní opatření podmiňující tento krok. Případné vícenáklady na náhradní ubytování jsou k tíži ubytovatele.
  2. Ubytovateli přísluší právo své služby kdykoliv vyúčtovat resp. je vyúčtovávat průběžně.
  3. Ubytovatel je povinen poskytnout dohodnuté služby v rozsahu odpovídajícím jeho standardu.
 4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY KLIENTA, STORNOPOPLATKY

  1. 1 den před příjezdem při nezahájení objednaného pobytu: 100 % z ceny stornovaného pobytu první noci.
 5. DÁRKOVÉ POUKAZY

  1. Zakoupené dárkové poukazy jsou nevratné. Platí pouze po dobu trvání uvedenou na poukazu (max. 1 rok).
 6. ZMĚNY SLUŽEB

  1. Nabízené služby v zařízeních HOTEL NÁSTUP se mohou v průběhu roku měnit. Klient je povinen řídit se aktuální nabídkou služeb .
  2. Za nevyčerpané objednané služby a za změny objednaných služeb v průběhu pobytu (ubytování, stravování, wellness služby) ubytovatel neposkytuje žádnou finanční náhradu.
 7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  1. Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 1. 6. 2017. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou.
  2. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovatelem a klientem.

 

Slevy

Nabídka akčních balíčků na období 1.3.-17.3.2019 je pro vás připravena zde.

Akční nabídka pro termín 1.3.-17.3.2019: ubytování na 2 noci - sleva 15 %

Sleva u skupinové turistiky a firemní turistiky dle dohody.

Objednávka akčního balíčku

{checkIn:validation}{name:validation}{email:validation}